Sviatosť manželstva

Kresťanské manželstvo je samo v sebe liturgickým aktom oslavy Boha v Ježišovi Kristovi a v Cirkvi. Prijatím tejto sviatosti kresťanskí manželia vyznávajú svoju vďačnosť Bohu za jeho cenný dar, ktorý dostali, aby mohli vo svojom manželskom  a rodinnom živote znovu prežívať samotnú Božiu lásku ku všetkým ľuďom a lásku Ježiša Krista k Cirkvi, svojej neveste. Z manželstva, ako sviatosti, plynie pre manželov dar a povinnosť každodenne prežívať posvätenie, ktoré dostali. Tiež z nej plynie aj milosť a mravný záväzok pretvárať celý život na trvalé duchovné obety (porov. Ján Pavol II., apoštolská exortácia Familiaris consortio, 56).

     Katechizmus Katolíckej cirkvi konštatuje, že sviatosť manželstva je znakom spojenia Ježiša Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Ježiš Kristus miloval svoju Cirkev. Takto milosť sviatosti manželstva zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života (porov. KKC 1661).

Chcete prijať sviatosť manželstva v našom chráme?

Kedy máte informovať kňaza o zámere uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti?

  • ak máte všetky iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, sväté prijímanie – minimálne 3 mesiace vopred,
  • ak niektorá z iniciačných sviatostí Vám chýba – minimálne 6 mesiacov vopred,
  • ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť: zabezpečte si prípravu (náuky), príp. aj cirkevnú sobášnu zápisnicu s náležitosťami a dovolenie kňaza, kde aktuálne bývate. Ponúkame možnosť absolvovať snúbeneckú a predmanželskú náuku v centre pre rodinu na Sigorde. Podrobné informácie nájdete na: centrumsigord.sk

Čo potrebujete pri vypisovaní sobášnej zápisnice?

  • krstné listy – vyžiadate si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení, pričom krstné listy nesmú byť staršie ako 3 mesiace,
  • mená dvoch svedkov – starších ako 18 rokov (meno a priezvisko, zamestnanie, presná adresa a rodné číslo),
  • v špecifickom prípade, ak jeden, prípadne obaja žiadatelia o sviatosť manželstva sú vdovec/vdova úmrtný list predošlého partnera; resp. ak niektorý zo žiadateľov má anulované manželstvo rozhodnutie príslušného tribunálu o nulite manželstva; resp. ak už majú žiadatelia uzavretý civilný sobáš civilný sobášny list.
  • sobášna zápisnica z príslušnej matriky

Chceme vopred upozorniť, že sviatosť manželstva vysluhujeme výlučne v chráme a podľa platných bohoslužobných predpisov.