Neokatechumenátna cesta

Zameranie a cieľ: Neokatechumenát je nástroj v službe biskupov na znovuobjavenie uvedenia do kresťanského života pokrstených dospelých.

Týchto možno rozčleniť na:

  • tých, ktorí sa vzdialili od cirkvi
  • tých, ktorí neboli dostatočne evanjelizovaní a katechizovaní
  • tých, ktorí túžia po prehĺbení a dozrievaní svojej viery
  • tých, ktorí pochádzajú z kresťanských vyznaní, ale nie sú v úplnej jednote s katolíckou cirkvou

Neokatechumenátna cesta je nástrojom v službe biskupov na uvedenie do kresťanského života aj pre nepokrstených.

Charakteristika činnosti: Neokatechumenát sa začína vo farnosti na pozvanie miestneho farára, kerygmatickými katechézami, ktoré sú obsiahnuté v Direktóriu a nazývajú sa úvodnými. Neokatechumenát pozostáva z úvodných katechéz a neokatechumenátneho itinerária.

Úvodné katechézy a neokatechumenátne itinerárium spočíva na troch základných prvkoch („tzv. trojnožke“: Božie slovo, Liturgia, Spoločenstvo) kresťanského života zdôraznených druhým vatikánskym koncilom.
Vo vnútri farnosti je Neokatechumenát prežívaný v malom spoločenstve, nazývaným Neokatechumenátne spoločenstvo, pretože úplnou alebo zvyčajnou formou uvedenie dospelých do kresťanského života je je forma komunitárna.
V spoločenstve sa neokatechuméni stávajú dospelými vo viere tým, že rastú v pokore, jednoduchosti a chvále , podriadení Cirkvi.
Týmto spôsobom prispieva Neokatechumenátna Cesta k obnove farnosti akú si želá Učiteľský úrad Cirkvi: podnecovať k novým metódam, ktoré by sa vyhli anonymite a masovosti a tak vidieť „farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev.“