Spojená škola bl. biskupa Gojdiča

Cirkevná základná škola s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa nachádza na sídlisku Sekčov, na Bernolákovej ulici 21, v tichom prostredí. Svoje pôsobenie začala v školskom roku 2010/2011 prvým ročníkom. Zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Súčasťou školy je aj Školský klub detí, ktorý deťom poskytuje výchovu mimo vyučovania.

Vzdelávanie a výchova na škole  je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, ktorého obsah je  východiskom pre vytvorenie Školského vzdelávacieho programu, zohľadňujúceho špecifické podmienky a potreby školy. Navyše, táto škola vytvára pre žiakov ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia, dáva do súladu ľudskú kultúru, život a vieru s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti, ktoré žiaci nadobúdajú. Zároveň sa zameriava  na  všestrannú formáciu ľudskej osoby, usmernenú na jej posledný cieľ a súčasne na spoločné dobro spoločnosti. Prioritou je v spolupráci s rodičmi vzdelávať a vychovávať žiakov, formovať ich prostredníctvom prijímania kultúrnych a duchovných hodnôt a prispievať k celkovému intelektuálnemu i mravnému rastu ich osobnosti.

Patrónom  školy je blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič. Jeho život bol naplnený Božou prítomnosťou a živým vzťahom s ním. Bol známy prejavovaním veľkej lásky a úcty k ľuďom a zvlášť k deťom, čo sú hlavné piliere, ku ktorým sa pedagógovia snažia viesť  žiakov školy.

Nehlučné prostredie, priateľský prístup, integrácia evanjeliových právd do hlavných princípov výchovy a vzdelávania a z toho prirodzene vychádzajúce vonkajšie prejavy viery sa spolupodieľajú  na výnimočnosti tejto školy.

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča je cirkvené gréckokatolícke gymnázium, ktoré nadväzuje na výchovno-vzdelávací odkaz o. biskupa Pavla Petra Gojdiča. Jeho zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Svoju činnosť začalo v školskom roku 2004/2005 otvorením dvoch tried prvého ročníka.

Prvých 5 rokov sídlilo gymnázium na ul. Martina Benku. Od septembra 2009 sa budova gymnázia nachádza na ul. Bernolákova 21 v Prešove. Jej poloha je v tichej lokalite na okraji sídliska Sekčov v dosahu MHD (konečná zastávka linky č.4). Gymnázium úzko spolupracuje s farnosťou Povýšenia sv. Kríža, ktorej chrám sa nachádza na ul. Martina Benku.

Základným predmetom činnosti je poskytovanie všeobecného vzdelania a príprava na štúdium na vysokých školách na základe platného zákona a kresťanská výchova podľa evanjeliových hodnôt v duchu učenia katolíckej cirkvi.

Uvedená príprava sa realizuje formou týchto študijných odborov:

4-ročný študijný odbor 7902 J – gymnázium so všeobecným zameraním

5-ročný študijný odbor 7902 J74 – bilingválne anglické štúdium

Jednou z hlavných priorít Gymnázia bl. Petra Pavla Gojdiča je kvalitné vzdelávanie vychádzajúce z potrieb súčasnej spoločnosti a zodpovedná výchova mladých ľudí v duchu katolíckej viery a morálky.