Sviatosť krstu

Potrebujete krst pre Vaše dieťa?
Či sami žiadate o krst?

     Veľmi často prichádzajú rodičia k nám s prosbou o vyslúženie krstu pre ich dieťa. Treba si však uvedomiť, že v našom obrade sa spolu s krstom vysluhuje aj sviatosť myropomazania (birmovky) a podáva sa aj Eucharistia. Spolu tieto sviatosti tvoria sviatosti kresťanskej iniciácie.

     Spoločným slávením týchto troch iniciačných sviatostí sa uskutočňujú tri momenty jediného tajomstva – uvedenie do Kristovho tajomstva. Teda kresťanská iniciácia – kresťanský začiatok je zrod nového života s Ježišom Kristom, v Ježišovi Kristovi a pre Ježiša Krista.

     Krstom je človek oslobodený od hriechu, znovuzrodený do nového života, oblečený do Krista a začlenený do Cirkvi. Myropomazaním je označený pečaťou daru Svätého Ducha. Jeho úplná iniciácia je ukončená prijatím Eucharistie. Táto sviatosť je nielen spoločenstvom jednotlivcov s Kristom, hlavou mystického tela, ale aj spoločenstvom medzi všetkými veriacimi, členmi tela, ktoré žije nový život v Kristovi. Prijímanie tela a krvi vteleného Slova vedie kresťana k dokonalosti takým spôsobom, že už nežije on, ale v ňom žije Kristus (Gal 2, 20).

     Sviatostné slávenie kresťanskej iniciácie je teda viditeľný znak, ktorý ľuďom udeľuje dar dobrotivosti, poskytnutej nebeským Otcom vo svojom vtelenom Synovi, a dáva večný život tomu, kto počúva Kristovo slovo a verí tomu, ktorý ho poslal (porov. Jn 5, 24).

     Aj z týchto uvedených charakteristík nie je potrebné odkladať krst detí a vyslúženie kompletnej kresťanskej iniciácie.

Čo je potrebné urobiť?

 1. Krst nahlási jeden z rodičov aspoň 2 týždne pred narodením dieťaťa.
 2. Prípravu (náuku) odporúčame ešte pred narodením dieťaťa. Náuky pred vysluhovaním sviatostí kresťanskej iniciácie sú po dohode srodičmi na farskom úrade.
 3. Ak bývate minimálne 3 mesiace mimo našu farnosť, zabezpečte si ku krstu dieťaťa aj písomné dovolenie od kňaza, kde aktuálne bývate.
 4. Ak boli rodičia krstení mimo našu farnosť, doložia svoje krstné listy ešte počas samotnej prípravy na vyslúženie sviatostí kresťanskej iniciácie. Túto záležitosť konzultovať s miestnym kňazom.
 5. Je potrebné s veľkou zodpovednosťou pristúpiť aj k výberu krstných rodičov (resp. krstného rodiča) pre dieťa.

Aké sú nutné predpoklady krstného rodiča?

K tomu, aby niekto platne plnil úlohu kmotra (krstného rodiča), cirkevné právo (CCEO) v kán. 685 vyžaduje:

 • aby bol pokrstený, myropomazaný a už prijal Eucharistiu,
 • bol katolíkom, bez ujmy,
 • mal úmysel túto úlohu zastávať,
 • bol označený tým, kto má byť pokrstený, alebo jeho rodičmi, alebo tým, kto ich podľa práva zastupuje, a ak ich nie je, udeľovateľom krstu,
 • nebol otcom, matkou, alebo manželom toho, kto má byť pokrstený,
 • nevykonával trest vyobcovania, vrátane menšieho, ani trest pozastavenia a nebol pozbavený práva byť kmotrom,
 • aby dosiahol vek požadovaný partikulárnym právom,
 • viedol život, odpovedajúci viere a úlohe, ktorý má na seba zobrať.

Kedy sa vysluhujú sviatosti kresťanskej iniciácie?

Sviatosti kresťanskej iniciácie sa v našom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Prešove vysluhujú vždy v sobotu o 10:00 hod. Po konzultáciách s kňazom je možná zmena termínu.