Spomienka na našich zosnulých

„Dušičkové obdobie“ je časom modlitby a spomienky na našich zosnulých, spájané aj s návštevou cintorína a zapálením sviečok.
Prečo sa vlastne modlíme za zosnulých? Čo nás k tomu vedie?
V modlitbe vyznania viery sa modlíme, že veríme vo vzkriesenie mŕtvych a v život budúceho veku. Náš Pán, ktorý sám je Vzkriesenie a Život, nám výslovne prisľúbil večný život: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 11, 25)

Cirkev nás pozýva k spomienke na všetkých zosnulých pre nádej vzkriesenia a večného života. V modlitbách za zosnulých prosíme Boha, aby pamätal na tých, ktorých spomíname, pretože ich milujeme. Modliac sa za nich, stretávame sa s nimi v Kristovi, ktorý je Láskou a ktorý prekonáva smrť, ktorá je konečným víťazstvom rozdelenia a nelásky. U Krista niet rozdielu medzi živými a zosnulými, pretože v ňom sú všetci živí.

Každá modlitba za zomrelých však prehlbuje aj našu osobnú vieru vo večný život. Nemôžem sa totiž napr. modliť za zomrelého otca a neposilňovať pri tom svoju vieru v to, že sa s ním raz stretnem vo večnosti. Takáto modlitba vtláča môjmu životu, mojej práci, odpočinku, každej hodine, znak večnosti. Modlitba za zomrelých nedovoľuje človeku, aby sa uzavrel len do dočasného sveta.

Cirkev od začiatku spomína na svojich zomrelých a spájala túto spomienku aj s prosbou, aby sme si my žijúci zaslúžili raz účasť na večnom živote.

Zapaľovanie sviečok je symbolom večného svetla, ktoré svieti dušiam veriacich. Zapaľujeme ich na pamiatku tých, čo už nie sú medzi nami. Sviečky sa týmto stávajú aj akoby poslami spomienok na našich zosnulých.

Aj keď sa mnohí búria, že nemôžu ísť v týchto dňoch na cintorín, odniesť kvety a zapáliť sviečky, najdôležitejšie v týchto dňoch sú naše modlitby za našich zosnulých!

Svätý Teofán Zatvornik hovorí, že zosnulí potrebujú naše modlitby tak, „ako chudobný človek kúsok chleba misu vody.“ Vďaka modlitbám príbuzných a známych môže Boh – Pán života a smrti zmeniť osud zosnulého. Dôkazom toho je nespočetné množstvo prípadov v Cirkvi a životoch svätých.

Ako to bude s modlitbami za našich zosnulých v našej farnosti v tomto roku v čase obmedzených verejných bohoslužieb?
V pondelok (02.11. 2020) budú modlitby za zosnulých v našej farnosti nasledovne:

07:00 hod. Sv. liturgia obetovaná za našich zosnulých

08:00 hod. Panychída s čítaniami hramôt

Zapáľme tiež sviečky v našich domácnostiach (pred domom, v oknách…), ktoré sa tak stanú nielen poslami spomienok na našich zosnulých, ale taktiež symbolom večného svetla, ktoré svieti dušiam našich drahých zosnulých.

Úplné odpustky pre duše verných zosnulých

Čo sú odpustky nachádzame v Katechizme katolíckej Cirkvi: „Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite

pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia (svojou) mocou rozdáva aaplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnutých.“ (KKC 1471)

V tomto roku, v nadväznosti na protiepidemiologické opatrenia, zákazy a obmedzenia, sú prispôsobené úkony apodmienky získania úplných odpustkov pre duše verných zosnulých.
Apoštolská penitenciária
s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, stanovila a rozhodla, že tohto roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu osôb tam, kde je to zakázané aaby sa zaistila bezpečnosť veriacich,platia nasledujúce podmienky získania úplných odpustkov:

  • možnosť získať úplné odpustky duše verných zosnulých veriacich je v tomto roku 2020 predĺžená na celý mesiac november;
  • úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých (hoci len v duchu), ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca, pričom tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;
  • úplné odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých (1.11.), ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich;
  • počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.

Osobitné podmienky pre starých a chorých

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky:

  • keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi;
  • zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca);
  • pred ikonou (obrazom) Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad modlitby časoslovu, posvätný ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Pripomíname aj pozvanie Gréckokatolíckych biskupov Slovenska k spoločnej modlitbe Žaltáru a panychídy za zomrelých, každý deň v období od 1. do 8. novembra 2020, vždy večer o 20:00 hod. Veriaci, ktorí sa s nimi duchovne spoja, prostredníctvom TV Zemplín a TV Logos a iných sociálnych sietí môžu získať plnomocné odpustky pre svoji drahých zosnulých. S dušičkovým obdobím sa už od roku 2003 spája aj tradičná kampaň Sviečka za nenarodené deti. Keďže sú obmedzené možnosti mobility a sviečky sú väčšinou v chrámoch, posunutý termín tejto aktivity v rámci našej farnosti vám oznámime neskôr.