Rok svätého Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi.

O vyhlásenie sv. Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa potrvá od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021.

Tento mimoriadny rok vyhlásil pápež apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje rôznymi charakteristikami: „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“. Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov.“

Dekrét zároveň odporúča, aby sa slávili špeciálne sviatky, pobožnosti
a modlitby k úcte svätého Jozefa.

So žiadnym svätcom (s výnimkou Panny Márie) sa pápežský Učiteľský úrad nezaoberal v minulosti v takej veľkej miere ako práve so Jozefom, píše František. Pius IX. vyhlásil 8. decembra 1870 sv. Jozefa za „všeobecného patróna Cirkvi“, Lev XIII. (1878-1903) zdôraznil jeho vzťah k svetu práce kvôli jeho povolaniu tesára, a potom Pius XII. ho  v roku 1955 vyhlásil za „patróna robotníkov.“ Napokon v apoštolskom liste z roku 1989 Ján Pavol II. označil sv. Jozefa za „ochrancu Vykupiteľa“ (Redemptoris custos). Sv. Jozef je dôležitým vzorom pre všetkých otcov. Pápež pripomína, že človek sa nestane otcom „tým, že privedie na svet dieťa, ale skôr tým, že sa oň zodpovedne stará“. Byť otcom znamená uvádzať a sprevádzať dieťa do reality života. Podľa pápeža sa to nestane tým, že syn alebo dcéra budú „držaní v zajatí, uväznení, ale tým, že sa im umožní, aby sa rozhodovali, uplatňovali svoju slobodu a odišli.“ Koronakríza, ktorú prežívame a jej dôsledky ukazujú, že pre život človek nie sú dôležité celebrity z titulkov novín a televíznych programov, ale ľudia „ktorí každý deň prejavujú trpezlivosť a veľkú nádej a snažia sa nešíriť paniku, ale zmysel pre zodpovednosť“. Pápež píše o slovách „uznania a vďačnosti“ pre rodičov, starých rodičov, učiteľov, opatrovateľov, lekárov, predavačov v supermarketoch, upratovací personál, políciu, špeditérov, dobrovoľníkov, kňazov a rehoľníkov – pre „každého, kto ukazuje, že nikto sa nemôže zachrániť sám.“

Ak si teda každý z nás uvedomí, že sa v ničom nemôže zachrániť sám, tento mimoriadny rok sv. Jozefa môže byť časom požehnania a Božej priazne pre každého jedného z nás!

Dar osobitných odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa
Na dokonalé dosiahnutie zamýšľaného cieľa v mimoriadnom roku istotne veľmi dobre poslúži dar odpustkov, ktorý prostredníctvom dekrétu udeľuje v Roku sv. Jozefa Apoštolská penitenciária.

 1. Úplné odpustky sa udeľujú za obvyklých podmienok:
  –  sviatostná spoveď,
  –  sväté prijímanie,
  –  modlitba na úmysel Svätého Otca,
  –  zrieknutie sa akéhokoľvek hriechu.
 2. Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať nad modlitbou Otče náš, alebo sa zúčastnia na aspoň jednodňovej duchovnej obnove, ktorá zahŕňa meditáciu o sv. Jozefovi.
 3. Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva.
 4. Úplné odpustky sa udeľujú tým, čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci modlievajú svätý ruženec. Aby boli všetky kresťanské rodiny povzbudzované vytvárať rovnaké ovzdušie intímneho spoločenstva lásky a modlitby, aké prežívala Svätá rodina.
 5. Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa, a každému veriacemu, ktorý bude v modlitbe prosiť o príhovor tohto robotníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aby práca každého človeka bola dôstojnejšia.
 6. Úplné odpustky sa udeľujú tým, Akatist k sv. Jozefovi (celý alebo aspoň nejakú časť) alebo nejakú inú modlitbu k sv. Jozefovi, modlitbu za prenasledovanú Cirkev ad intra a ad extra a za úľavu pre všetkých kresťanov, ktorí trpia akýmkoľvek prenasledovaním.
 7. Úplné odpustky sa udeľujú tým, ktoré sa pomodlia akúkoľvek schválenú modlitbu alebo Akatist k sv. Jozefovi, v špeciálne stanovených dňoch počas liturgického roka (toto sa ešte upresní.) 
 8. V súčasnej dobe obmedzení kvôli koronakríze, sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje na starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca), len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života.

Modlitba odovzdania sa pod ochranu svätého Jozefa
„Slávny patriarcha svätý Jozef, teba si Boh vyvolil za otca Svätej rodiny.
Prijmi aj mňa pod svoju zvláštnu ochranu. Buď mojím otcom, ochrancom
i radcom. Do tvojej ochrany zverujem svoj život, všetko na čom mi záleží
ale zvlášť hodinu mojej smrti. Prijmi ma preto ako svoju dcéru a ochraňuj
ma od všetkých nástrah zlého. Stoj pri mne v mojich ťažkostiach.
Potešuj ma v smútku a zvlášť v mojej poslednej hodine pozemského
života. Prihovor sa za mňa u nášho Vykupiteľa a preblahoslavenej
Panny, aby som dosiahla všetky potrebné milosti pre časné i večné
blaho. Utiekam sa pod tvoju ochranu a chcem kráčať po ceste
k dokonalosti. Amen.“

Sv. Jozef, ochranca katolíckej Cirkvi, pros Boha za nás!