Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča je cirkvené gréckokatolícke gymnázium, ktoré nadväzuje na výchovno-vzdelávací odkaz o. biskupa Pavla Petra Gojdiča. Jeho zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Svoju činnosť začalo v školskom roku 2004/2005 otvorením dvoch tried prvého ročníka.

Prvých 5 rokov sídlilo gymnázium na ul. Martina Benku. Od septembra 2009 sa budova gymnázia nachádza na ul. Bernolákova 21 v Prešove. Jej poloha je v tichej lokalite na okraji sídliska Sekčov v dosahu MHD (konečná zastávka linky č.4). Gymnázium úzko spolupracuje s farnosťou Povýšenia sv. Kríža, ktorej chrám sa nachádza na ul. Martina Benku.

Základným predmetom činnosti je poskytovanie všeobecného vzdelania a príprava na štúdium na vysokých školách na základe platného zákona a kresťanská výchova podľa evanjeliových hodnôt v duchu učenia katolíckej cirkvi.

Uvedená príprava sa realizuje formou týchto študijných odborov:

4-ročný študijný odbor 7902 J – gymnázium so všeobecným zameraním

5-ročný študijný odbor 7902 J74 – bilingválne anglické štúdium

Jednou z hlavných priorít Gymnázia bl. Petra Pavla Gojdiča je kvalitné vzdelávanie vychádzajúce z potrieb súčasnej spoločnosti a zodpovedná výchova mladých ľudí v duchu katolíckej viery a morálky.

Viac : https://gppgpo.edupage.org/